Представителство и ръководство

Лорно-рибарско сдружение Пещера е със седалище гр.Пещера ул. „Петър Раков“ 21. Притежава собствен офис, ловно-рибарски магазин и клуб-ресторант.

e-mail: lrs_peshtera@dir.bg

Председател на УС : Иван Христов Джинев

Специалист по лова: инж.Петър Георгиев Маринов

Председател на КС: Цветан Христов Пенчев

Експерт по програми от ЕС: инж.Людмил Георгиев Джурков

Банкова сметка
СДРУЖЕНИЕ ЛРД-ПЕЩЕРА
Общинска банка АД
IBAN: BG 69 SOMB 9130 10 30000502
BIC: SOMBBGSF